Drukuj

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5/2021

 Walnego Zebrania Członków

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

STATUT

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

- FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego, zwane dalej „LGD” lub „Stowarzyszenie”, składa się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców. LGD działa jako Stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz ogółu społeczeństwa, na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, lokalnego
 i obszarów wiejskich, a w szczególności:

 

LGD działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

1). Siedzibą LGD jest Garwolin.

LGD działa na podstawie przepisów:

 1. LGD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. LGD swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów LGD może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Czas trwania LGD nie jest ograniczony.

 

Rozdział II

Zasady działania LGD

LGD realizuje swoje cele poprzez:

 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym, w tym wizyt studyjnych, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, programów radiowych i telewizyjnych,
 2. imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy, spotkania integracyjne służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowanie
  i druk broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

 

LGD realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

 

 1. Realizując cel statutowy LGD opiera się na społecznej pracy członków, wolontariuszy
  i zatrudnionych pracowników.
 2. Można również powierzyć konkretne zakresy obowiązków poszczególnym Członkom Stowarzyszenia za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia ustala Zarząd.

 

Rozdział III

Członkowie LGD

Członkiem zwyczajnym LGD może być:

 1. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
 2. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi deklarację takiego działania,
 3. złoży deklarację członkowską.
 1. deklaracje przystąpienia do LGD,
 2. deklaracje działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
 3. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD albo pełnomocnika umocowanego do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

 

 1. Mandat członka Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej wygasa przed

    upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu.

 1. Nabycie i stwierdzenie utarty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały

    Zarządu.

 1. Osoba zasiadająca we władzach LGD, przestaje pełnić swoją funkcję w przypadku rezygnacji lub cofnięcia jego upoważnienia przez jednostkę, którą reprezentuje.

 

 1. Członek LGD jest obowiązany:
 1. Członek LGD ma prawo:

 

Utrata członkostwa przez członka LGD następuje wskutek:

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu
o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia.

 

 1. Władzami stowarzyszenia są:
 1. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, zarządu LGD lub pracownikiem LGD.
 2. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 7 lat.

 

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
  i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, wójtowie, burmistrzowie.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy, w szczególności:

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności ponad 50% członków uprawnionych do głosowania w przypadku, gdy odbywa się ono w pierwszym terminie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Różnica czasu między rozpoczęciem obrad w pierwszym i drugim terminie nie może być mniejsza niż pół godziny.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania LGD wymaga większości 2/3 głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 5. Każdemu członkowi LGD obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
 1. Rada składa się z 10 do 15 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.
 2. Rada składa się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych
  i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 1. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach osobiście,
  a członkowie będący osobami prawnymi – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestnictwa w pracach Rady jest niedopuszczalne.
 2. Członkowie Rady obowiązani są w wyborze operacji do zachowania bezstronności. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji
  w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności gdy:
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady określa Regulamin Rady, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 12 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Zaciąganie zobowiązań wymaga uprzedniej kontrasygnaty skarbnika.
 2. Zaciąganie zobowiązań przekraczających równowartość 20 000 zł wymaga uchwały Zarządu.
 3. Prezes lub Wiceprezes zarządu może być jednocześnie kierownikiem Biura.
 4. Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność wyznaczony Wiceprezes, zwołuje posiedzenie Zarządu i jemu przewodniczy.
 5. Prezes ma obowiązek zwołania posiedzenia na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Zarządu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, opracowany
  i zatwierdzony przez Zarząd.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków stowarzyszenia.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji, opracowany i zatwierdzony przez Komisję.

 

W razie zmniejszenia się składu władz LGD wymienionych w § 14 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu do końca kadencji organu.

Rozdział V

Majątek i rozwiązanie LGD

 

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Majątek LGD powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, dofinansowań, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 3. Funduszami i majątkiem LGD zarządza Zarząd.
 4. Obsługę LGD i jego organów zapewnia Biuro LGD.

 

 1. LGD rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LGD Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LGD.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Statut LGD - 20. 08.2021(1).docx)Statut LGD37 kB