Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5/2021

 Walnego Zebrania Członków

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

STATUT

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

- FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego, zwane dalej „LGD” lub „Stowarzyszenie”, składa się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców. LGD działa jako Stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz ogółu społeczeństwa, na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, lokalnego
 i obszarów wiejskich, a w szczególności:

 • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu obowiązujących ustaw dotyczących realizacji zadań z zakresu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
 • zakładania działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
 • dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,
  w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 • promocja i rozwój produktów lokalnych,
 • rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,
 • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
 • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
 • promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
 • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
 • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu równe traktowanie kobiet i mężczyzn,
 • wspieranie rozwoju edukacji,
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu i wypoczynku oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • wspieranie działań na rzecz ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru,
 • wsparcie tworzenia grup i organizacji producentów w sektorach rolnictwa i leśnictwa,
 • rozwój usług i infrastruktury prowadzącej do włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa oraz odwrócenia tendencji spowolnienia gospodarczego i społecznego oraz wyludniania,
 • przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,
 • wspieranie zatrudnienia i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich, zachowanie istniejących miejsc pracy, ograniczenie sezonowych wahań zatrudnienia,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem
  a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem
  i lepszych wyników,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu
  i turystyki, w tym agroturystyki,
 • inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i infrastrukturę turystyczną o małej skali służącą publicznemu korzystaniu z tych usług,
 • popularyzacja wyrobów regionalnych i wspieranie lokalnego przetwórstwa spożywczego.

 

 • 2.

LGD działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

 • 3.

1). Siedzibą LGD jest Garwolin.

 • Nadzór nad LGD sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 • 4.

LGD działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź zm.);
 • ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. nr 64, poz. 427 ze zm.);
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349);
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);
 • Rozporządzenia (WE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
  i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 • Rozporządzenia (WE) nr 1305/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
 • niniejszego statutu.
 • 5.
 1. LGD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. LGD swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów LGD może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Czas trwania LGD nie jest ograniczony.

 

Rozdział II

Zasady działania LGD

 • 6.

LGD realizuje swoje cele poprzez:

 • uzyskanie statusu Lokalnej Grupy Działania oraz zawarcie umowy o realizację LSR,
 • realizację opracowanej strategii poprzez selekcję i kierowanie wybranych operacji – projektów do wdrożenia w ramach LSR zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowania i realizacji projektów w ramach LSR oraz innych programów operacyjnych, które realizują cele statutowe Stowarzyszenia,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
 • informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR,
 • sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR,
 • dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR,
 • organizowanie i finansowanie:
 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym, w tym wizyt studyjnych, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, programów radiowych i telewizyjnych,
 2. imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy, spotkania integracyjne służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowanie
  i druk broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w obowiązujących przepisach.
 • wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

 

 • 7.

LGD realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

 

 • 8.
 1. Realizując cel statutowy LGD opiera się na społecznej pracy członków, wolontariuszy
  i zatrudnionych pracowników.
 2. Można również powierzyć konkretne zakresy obowiązków poszczególnym Członkom Stowarzyszenia za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia ustala Zarząd.

 

Rozdział III

Członkowie LGD

 • 9.

Członkiem zwyczajnym LGD może być:

 • osoba fizyczna która:
 1. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
 2. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi deklarację takiego działania,
 3. złoży deklarację członkowską.
 • osoba prawna w tym jednostka samorządu terytorialnego – z wyłączeniem województw, która przedstawi uchwałę lub inne oświadczenie woli właściwego organu zawierającą:
 1. deklaracje przystąpienia do LGD,
 2. deklaracje działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
 3. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD albo pełnomocnika umocowanego do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

 

 • 10.
 1. Mandat członka Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej wygasa przed

    upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu.

 1. Nabycie i stwierdzenie utarty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały

    Zarządu.

 1. Osoba zasiadająca we władzach LGD, przestaje pełnić swoją funkcję w przypadku rezygnacji lub cofnięcia jego upoważnienia przez jednostkę, którą reprezentuje.

 

 • 11.
 1. Członek LGD jest obowiązany:
 • propagować cel LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LGD,
 • opłacać składki członkowskie,
 • brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
 • dbać o dobre imię stowarzyszenia,
 1. Członek LGD ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz LGD,
 • składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności LGD,
 • brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 • wstępu na organizowane przez LGD imprezy kulturalne,
 • nieodpłatnie korzystać z poradnictwa i pomocy organizacyjno-technicznej LGD.

 

 • 12.

Utrata członkostwa przez członka LGD następuje wskutek:

 • złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
 • złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu z LGD,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD, a w szczególności za uchylanie się od obowiązków określonych w § 11 ust.1,
  2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. nieusprawiedliwionej obecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków,
 • śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

 

 • 13.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu
o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia.

 

 • 14.
 1. Władzami stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Rada,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, zarządu LGD lub pracownikiem LGD.
 2. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 7 lat.

 

 • 15.
 •  
  1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.
 • 16.
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
  i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, wójtowie, burmistrzowie.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy, w szczególności:
 • uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
 • ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • uchwalanie Statutu i jego zmian,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania LGD,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków oraz Rady i ich zmiana,
 • ustalanie wysokości diet dla członków Rady,
 • przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR,
 • rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności ponad 50% członków uprawnionych do głosowania w przypadku, gdy odbywa się ono w pierwszym terminie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Różnica czasu między rozpoczęciem obrad w pierwszym i drugim terminie nie może być mniejsza niż pół godziny.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania LGD wymaga większości 2/3 głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 5. Każdemu członkowi LGD obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
 • 17.
 1. Rada składa się z 10 do 15 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.
 2. Rada składa się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych
  i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 • wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia, a w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem,
 • opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,
 • powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów.
 1. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach osobiście,
  a członkowie będący osobami prawnymi – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestnictwa w pracach Rady jest niedopuszczalne.
 2. Członkowie Rady obowiązani są w wyborze operacji do zachowania bezstronności. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji
  w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności gdy:
 • jest wnioskodawcą, właścicielem, współwłaścicielem, pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy,
 • jest małżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy lub pozostaje w konkubinacie z wnioskodawcą,
 • pozostaje z wnioskodawcą w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji publicznej,
 • oświadczy, że pozostaje w innych niż wskazane w pkt 1-3 relacjach, które w sposób istotny mogą rzutować na jego bezstronność.
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady określa Regulamin Rady, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 • 18.
 1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 12 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie i wykluczanie członków LGD,
 • reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą LGD,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • zatrudnienie pracowników Biura,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzaniu pracowników Biura LGD,
 • uchwalenie regulaminu pracy Biura LGD i jego zmiana,
 • uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmiana,
 • aktualizacja LSR w tym między innymi procedur, kryteriów wyboru operacji, budżetu LSR,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami,
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów, w tym ogłoszenie konkursów na projekt, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
 • opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR,
 • dokonywanie podziału obowiązków i zakresu działania poszczególnych członków Zarządu.
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Zaciąganie zobowiązań wymaga uprzedniej kontrasygnaty skarbnika.
 2. Zaciąganie zobowiązań przekraczających równowartość 20 000 zł wymaga uchwały Zarządu.
 3. Prezes lub Wiceprezes zarządu może być jednocześnie kierownikiem Biura.
 4. Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność wyznaczony Wiceprezes, zwołuje posiedzenie Zarządu i jemu przewodniczy.
 5. Prezes ma obowiązek zwołania posiedzenia na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Zarządu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, opracowany
  i zatwierdzony przez Zarząd.

 

 • 19.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków stowarzyszenia.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola bieżącej działalności LGD,
 • kontrola rocznego sprawozdania finansowego oraz składanie opinii w tym zakresie,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji, opracowany i zatwierdzony przez Komisję.

 

 • 20.

W razie zmniejszenia się składu władz LGD wymienionych w § 14 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu do końca kadencji organu.

Rozdział V

Majątek i rozwiązanie LGD

 

 • 21.
 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Majątek LGD powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, dofinansowań, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 3. Funduszami i majątkiem LGD zarządza Zarząd.
 4. Obsługę LGD i jego organów zapewnia Biuro LGD.

 

 • 22.
 1. LGD rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LGD Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LGD.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Statut LGD - 20. 08.2021(1).docx)Statut LGD37 kB