Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na kurs operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew, realizowany w ramach projektu współpracy LARK, "Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji". Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

 

 

REGULAMIN  REKRUTACYJNY

Uczestników kursu na operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

A. Postanowienia ogólne

 1. Kurs na operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew, organizowany jest przez Lokalną Grupę Forum Powiatu Garwolińskiego z siedzibą przy Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin (zwaną dalej "Organizatorem") w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji (LARK)”. Niniejszy regulamin ustala zasady rekrutacji uczestników na operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew, zwany dalej  odpowiednio kursem.
 2. W kursie na operatora pilarek mechanicznych mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, mające miejsce zameldowania na obszarze działania LGD Forum Powiatu Garwolińskiego. Kurs obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne  + 1 egzamin.
 3. Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
 4. Jeden uczestnik może brać udział tylko w jednym kursie. Uczestnictwo w kolejnych kursach, organizowanych w ramach projektu LARK,  jest możliwe dopiero w przypadku braku chętnych na przedmiotowe szkolenie.
 5. Kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji - LARK - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

B. Rekrutacja: operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną, rekrutacja uczestników kursu odbywa się poprzez stronę internetową: lgd-garwolin.pl.
 2. Zgłoszenia do udziału w kursie, należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowym, dostępny na stronie internetowej lgd-garwolin.pl i przesyłając go drogą pocztową na adres Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając scan wypełnionego wniosku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie od 28 do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00.
 3. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w kursie decyduje kolejność złożenia kompletnych zgłoszeń.
 4. Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia do biura LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. Do formularza należy dołączyć scan dokumentu potwierdzającego zameldowanie na obszarze działania LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.
 6. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu rekrutacyjnego.
 7. Zgłoszenia niekompletne, nie poprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
 8. Po zakończeniu terminu składania zgłoszeń Organizator sporządza listę podstawową oraz rezerwową uczestników kursu.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej pierwszeństwo będzie miała kolejna osoba z listy rezerwowej.
 10. Osoby wyłonione w drodze naboru niezwłocznie zostaną poinformowane telefonicznie/elektronicznie o zakwalifikowaniu na kurs.
 11. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do listy podstawowej uczestników kursu jest podpisanie umowy na udział w szkoleniu.

C. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby zgłaszające się spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów,
  w tym zwłaszcza podania adresu zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z procesu rekrutacji i uprawnia Organizatora do odmowy zakwalifikowania na kursu oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do uczestnictwa w kursie bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji kursu oraz w celach sprawozdawczych, wynikających z umów podpisanych przez Organizatora z  Instytucją Wdrażającą. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08 – 400 Garwolin. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla uczestnictwa w kursie. Uczestnicy kursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia, prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku
  w formie pisemnej na adres Organizatora.
 3. Zgłaszając swój udział w kursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia procesu rekrutacji na kurs, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rekrutacji, w tym treści niniejszego regulaminu w trakcie trwania rekrutacji.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (formularz zgloszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy67 kB
Pobierz plik (Regulamin_rekrutacji.docx)Regulamin rekrutacji69 kB