Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lipca 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.

Do biura wpłynęło 8 wniosków, których całkowita suma wnioskowanej kwoty pomocy  wyniosła 400 441,80 zł.

Dwa z wniosków nie przeszły weryfikacji wstępnej (wnioskodawcy przekroczyli  maksymalny próg limitu wsparcia dotyczący danej operacji wskazany w ogłoszeniu). Pozostałe 6 wniosków uzyskało co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostało wybrane do dofinansowania.

 

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 300 000 zł.

W dniu 25 lipca 2017 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady 19.07.2017 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju 4/2017

Lista operacji wybranych do dofina