Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA -  FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO,

AL. LEGIONÓW 48, 08-400  GARWOLIN, TEL. 25 682-16-13, E-MAIL: LGD. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: LGD-GARWOLIN.PL

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, zarejestrowane w KRS w dniu 4 kwietnia 2008 r. obejmuje swym działaniem 14 gmin powiatu garwolińskiego, w tym 10 gmin wiejskich: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Parysów, Trojanów, Wilga, 2 gminy miejsko-wiejskie: Pilawa i Żelechów  oraz 2 miasta: Garwolin
i Łaskarzew
. Obszar LSR zajmuje powierzchnię ponad 1 tys. km2 i sąsiaduje z powiatami mińskim, otwockim, kozienickim i siedleckim (województwo mazowieckie) oraz powiatami łukowskim i ryckim należącymi do województwa lubelskiego. Łącznie obszar LSR zamieszkuje 108 562 mieszkańców - dane na dzień 31.12.2013. Obszar, który obejmuje LGD oprócz spójności administracyjnej, łączy też podobna kultura, wspólna historia, zwyczaje, tradycje a także chęć rozwoju zarówno samego obszaru, jak też ludzi go zamieszkujących. 
W dniu 17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, podpisało umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W ramach Działania LEADER w nowym okresie programowania będą wspierane operacje, mające na celu:        Poprawę stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej służącej lokalnej społeczności.

        Budowanie, zachowanie i promocję dziedzictwa lokalnego.

        Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej.

        Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. KSZTAŁTOWANIE OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Cel ogólny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej służącej lokalnej społeczności

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 6) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktury stanowiącej bazę do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. Poziom dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych wynikający z przepisów wynosi 63,63%. Poziom dofinansowania dla pozostałych podmiotów 100% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie nie będzie dostępne dla przedsiębiorców. Operacje powinny być spójne z dokumentacją planistyczną gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości. Koszty kwalifikowane obejmować będą koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane
z przygotowaniem i realizacją operacji. Z uwagi na możliwe wsparcie podobnych operacji z innych środków publicznych w ramach PROW 2014-2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (art. 20), Poddziałanie Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, wprowadzono limit wartości operacji możliwej do sfinansowania w ramach LSR, wprowadzono ograniczenie kwotowe wsparcia. Wsparcie będzie ograniczone do projektów w wysokości maksymalnie 300 tys. zł na operację. Sposób finansowania: Projekty konkursowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1. OCHRONA, ZAGOSPODAROWANIE, PORZĄDKOWANIE LOKALNYCH ZASOBÓW HISTORYCZNYCH, KULTUROWYCH, PRZYRODNICZYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA REGIONU

Cel ogólny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego

Cel szczegółowy 1.2. Budowanie, zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 5) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. zachowanie dziedzictwa lokalnego. Beneficjentem będą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury (dla której organizatorem jest JST) oraz parafie i związki wyznaniowe. Zakres obejmować będzie kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja albo ołtarza albo organów. Zakres obejmować będzie również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych lub kulturalnych.  Zakres operacji polegać będzie na zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego przez odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów ważnych dla społeczności lokalnej; remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR. W szczególności realizowane będą projekty aktywizujące mieszkańców obejmujące obszar LSR i wykorzystujące nowe środki komunikacji i promocji. Realizowane będą operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Poziom dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych wynikający z przepisów wynosi 63,63%. Poziom dofinansowania dla pozostałych podmiotów 100% kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na możliwe wsparcie podobnych operacji z innych środków publicznych w ramach PROW 2014-2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (art. 20), Poddziałanie Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, wprowadzono limit wartości operacji możliwej do sfinansowania w ramach LSR, wprowadzono ograniczenie kwotowe wsparcia. Z uwagi na możliwe wsparcie podobnych operacji z innych środków publicznych w ramach PROW 2014-2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (art. 20), Poddziałanie Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, Zakres: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, wprowadzono limit wartości operacji możliwej do sfinansowania w ramach LSR, wprowadzono ograniczenie kwotowe wsparcia. Wsparcie będzie ograniczone do projektów o małej skali wysokości do 150 tys. zł na operację. Sposób finansowania: Projekty konkursowe, projekty współpracy.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1. PROMOCJA OBSZARU LGD

Cel ogólny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego

Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 5) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Beneficjentem będą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury (dla której organizatorem jest JST) oraz parafie i związki wyznaniowe. W niniejszym przedsięwzięciu w sposób nowatorski proponuje się zrównoważony rozwój obszaru wykorzystując unikatowe zasoby przyrodniczo krajobrazowe i kulturowe całego obszaru działania LGD. Proponuje się promowanie walorów środowiskowych, kulturowych i turystycznych obszaru LSR, które będzie stanowić wkład w rozwój gospodarczy regionu. Beneficjentami będą rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Zakres obejmować będzie działania kulturalne i społeczne, mapy, wydawnictwa, foldery i witryny internetowe itp. odnoszące się do historii, kultury oraz walorów turystycznych obszaru LSR. Realizowane będą projekty promocyjne produktów lub usług lokalnych; wydarzenia specyficzne dla LSR; publikacje inne materiały informujące  miejscowości, obiekty ważne lub charakterystyczne dla obszaru LSR. Wsparcie będzie ograniczone do projektów o małej skali wysokości do 50 tys. zł na operację. Przewiduje się realizację operacji własnych LGD ograniczonych do kwoty 50 tys. zł na operację. Sposób finansowania: Projekty konkursowe, operacje własne, projekty współpracy.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

Cel ogólny 2. Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 2) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej (a), podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d) Beneficjentami operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa będą osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Premia na rozpoczęcia działalności gospodarczej wynosić będzie 50 tys. zł. Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej
w wysokości 100% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą również szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach operacji głównej. Operacje te będą realizowane jako cześć operacji związanej z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku i biznes planie, w kwocie nie wyższej niż maksymalna wysokość wsparcia wskazana dla operacji określonych w lit. a. Na podstawie analizy historycznych płatności LSR
w ramach działania 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej okresu programowania 2007-2013 oraz aktualnych uwarunkowań gospodarczych obszaru LSR ustalono kwotę wsparcia na Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej. Sytuacja społeczno-gospodarczą obszaru pokazuje konieczność realizacji działań skierowanych na rozwój przedsiębiorczości. Ustalona w ww. sposób wartość będzie kwotą przyznania pomocy, o którą będzie mógł ubiegać się wnioskodawca. Istotne jest to, że będzie to kwota stała a opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie co oznacza, że planowane inwestycje muszą uzasadniać wnioskowaną kwotę. Wnioskowana kwota natomiast musi odpowiadać (być równa) wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej określonej w LSR. Operacje będą skierowane również do zidentyfikowanych grup defaworyzowanych. Przewiduje się wyodrębnienie środków budżetu na nabory skierowane do grup defaworyzowanych. Sposób finansowania: Projekty konkursowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KLUCZEM DO SUKCESU

Cel ogólny 2. Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 2) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej (b), podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. c (d) Beneficjentami operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa będą osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa będą MSP z obszaru działania LSR. Wsparcie dla operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wyniesie100 tys. zł na operację, przy 70% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku i biznes planie.
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą również szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach operacji głównej. Operacje te będą realizowane jako cześć operacji związanej z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku i biznes planie, w kwocie nie wyższej niż maksymalna wysokość wsparcia wskazana dla operacji określonych w lit. c. Mając jednak na uwadze uproszczenie zasad wsparcia przeznaczonego dla MSP można spodziewać się większego zainteresowania tym rodzajem wsparcia niż w działaniem 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w okresie 2007-2013. Wysokość wsparcia na Rozwijanie działalności gospodarczej ograniczono z 300 tys. do maksymalnie 100 tys. zł zwrotu kosztów kwalifikowanych. Sposób finansowania: Projekty konkursowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1. WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ WARSZTATY I SZKOLENIA

Cel ogólny 2. Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.2. Wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 1) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Beneficjentem będą osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie zostanie skierowane przede wszystkim do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. W ramach Przedsięwzięcia realizowane będzie aktywizacja społeczno zawodowa, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i dające nowe umiejętności zawodowe
i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i wdrażanie społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie wartości środowiska przyrodniczego, Działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców. Przedmiotem działań będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze ochrony środowiska lub turystyki. Wsparcie będzie ograniczone do projektów o małej skali. Na podstawie doświadczeń realizacji PROW 2007-2013 i Małych Projektów wsparcie dla operacji szkoleniowych, doradczych wyniesie do 50 tys. zł na operację. Przewiduje się realizację operacji własnych LGD do kwoty 50 tys. zł. Operacje będą skierowane również do zidentyfikowanych grup defaworyzowanych. Planuje się realizację naboru tematycznego z wydzieloną pulą środków dla projektów skierowanych do grup defaworyzowanych. Sposób finansowania: Projekty konkursowe, operacje własne.

WYBÓR OPERACJI  PRZEZ  LGD

Wybór operacji dokonywany jest przez Radę LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego. Operacje podlegają: weryfikacji wstępnej, ocenie zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju opracowaną przez LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, zgodnie z Kartą oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia stanowiącą załącznik do Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. Wybór operacji dokonywany jest na podstawie lokalnych kryteriów wyboru przy uzyskaniu co najmniej 30% maksymalnej liczny punktów. Według ilości punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów, LGD tworzy listę operacji wybranych do finansowania. Operacje, które zostaną umieszczone na liście  zostają wybrane do finansowania, według kolejności na liście i dostępności środków w danym naborze.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.        Korzystanie z doradztwa pracowników biura LGD na etapie wnioskowania – 3 pkt.

2.        Pozytywny wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego  lub klimatu obszaru LSR (zmniejszanie hałasu, zanieczyszczeń, lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym) – 3 pkt.

3.        Pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru (wybudowanie lub wyremontowanie obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakup sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć  pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności około turystycznej) – 3 pkt.

4.        Innowacyjność operacji (zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, technologii, metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych unikalnych i charakterystycznym na obszarze LGD. Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja):

·      3 pkt. – innowacyjność na poziomie gminy

·      6 pkt. – innowacyjność na poziomie obszaru LGD

5.        Pozytywne oddziaływanie na grupy defaworyzowane (osoby pozostające bez pracy powyżej 1 roku, osoby po 45 roku życia, osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, osoby poniżej 25 roku życia):

·      3 pkt. – pozytywne oddziaływanie na jedną grupę defaworyzowaną

·      6 pkt. – pozytywne oddziaływanie na dwie grupy defaworyzowane

6.        Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu:

·      2 pkt. – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o maksymalnie 5 p. p.

·      4 pkt. – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o wartość w przedziale 5 - 10 p. p.

·      6 pkt.deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p. p

7.        Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR ponad wymagane minimum – 5 pkt.

8.        Komplementarność projektu z innymi projektami (komplementarność międzyprogramowa, terytorialna bądź sektorowa z innymi projektami realizowanymi ze środków ze środków europejskich, które zostały zrealizowane, są w trakcie realizacji lub zostały zaakceptowane do realizacji w szczególności: przy realizacji projektu są wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, lub rozwiązują ten sam problem, realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia, projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych, projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć) – 10 pkt.

9.        Zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów (operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów, jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację; operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe; operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać) – 5 pkt.

10.     Realizowanie operacji w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania) – 5 pkt.

11.     Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy ponad minimum wymagane dla danego typu operacji, wyliczane przy pomocy Rocznych Jednostek Roboczych RJR (dotyczy tylko zakresów: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej):

·      0 pkt. – poniżej 0,5 RJR

·      3 pkt. – od 0,5 do 1 RJR

·      4 pkt. – od 1 do 1,5 RJR

·      5 pkt. – od 1,5 do 2 RJR

·      6 pkt. – od 2 do 2,5 RJR

·      7 pkt. – powyżej 2,5 RJR

12.     Miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców (dotyczy tylko zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) – 2 pkt.