Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Cele ogólne Planu Komunikacji.

Celem ogólnym Planu Komunikacji LGD ze społecznością lokalną jest wspieranie realizacji celów LSR poprzez zachęcenie potencjalnych beneficjentów i mieszkańców obszaru LGD do korzystania ze środków wsparcia na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność oraz upowszechnianie efektów wykorzystania funduszy unijnych kierowanych na obszary wiejskie.

Cele szczegółowe działań informacyjno-promocyjnych.

Cel ogólny PK realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1)  Informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo
w procesie realizacji projektów

2)  Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej z uwzględnieniem jej trójsektorowości

3)  Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich
o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach lokalnej strategii projektach
i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji oraz pozyskanie informacji od lokalnej społeczności
o skuteczności środków przekazu i działań komunikacyjnych oraz kierunków realizacji LSR

Realizacja celu ogólnego PK wynika z obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1303/2013 do zadań LGD należy rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji,
w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami. W tym zakresie zadaniem LGD będzie rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia przewidzianych w LGD wśród potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie określonym w LSR. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych projektów finansowanych ze środków dostępnych w LSR, a przez to wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania i zrealizować cele przyjęte w LSR. Celem działań informacyjno-promocyjnych będzie również oddziaływanie na postawy społeczne, związane z terenami zależnymi od rybactwa i budowanie pozytywnego wizerunku tego terenu jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przesłanką do wyboru celów szczegółowych PK była analiza wniosków wynikających z badań ewaluacyjnych LSR 2007-2013, oceny własnej efektywności
i skuteczności realizowanych działań informacyjno-promocyjnych i doradczych w okresie programowania 2007-2013[1]. Na konieczność zaplanowana właściwego doradztwa świadczonego przez LGD na rzecz wnioskodawców oraz badania skuteczności prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej w  zakresie rozpowszechniania informacji na temat osi Leader, wskazywał raport NIK Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013, Warszawa 2015. Cele PK LGD zostały wypracowane partycypacyjnie przez członków LGD podczas warsztatów strategicznych  zorganizowanych podczas posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 3 czerwca podczas II posiedzenia Zespołu ds. LSR w Garwolinie „Komunikacji społeczna – istotny warunek zapewnienia  jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie planowania strategicznego - warsztaty strategiczne”. Realizowane działania PK skierowane są do przedstawicieli sektora prywatnego, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego. Realizowane działania obejmują koszty produkcji i upowszechniania materiałów opracowanych specjalnie po to, by spełnić określone potrzeby różnych grup docelowych LSR, i sporządzonych w formie pisemnej, audiowizualnej i elektronicznej. Plan Komunikacji obejmuje również koszty przygotowania i organizacji wydarzeń i spotkań mających na celu upowszechnianie informacji lub poznawanie opinii różnych stron, których dotyczy LSR. W celu zapewnienia wymiernej oceny efektów
i skuteczności prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych LGD planuje realizację badań opinii publicznej (poziom wiedzy na temat działań LSR) oraz ankiet poszkoleniowych (ocena jakości prowadzonych szkoleń
i świadczonego doradztwa). Cel ogólny i cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez intensywne, różnorodne
i długofalowe działania informacyjno-promocyjne, których ważnym elementem będą kampanie: promocyjno – wizerunkowe, skierowane do mediów, ogółu mieszkańców oraz dotychczasowych i potencjalnych beneficjentów oraz informacyjne i doradcze – adresowane do konkretnych grup potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do korzystania ze środków wsparcia na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wskazanego w PROW 2014-2020 i rozporządzeniu Rady (WE) 1303/2013. W kolejnych fazach promocji LSR będzie podkreślana aktywność instytucji i przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków poprzez informowanie o liczbie wniosków i zrealizowanych inwestycjach ze środków Unii Europejskiej. Dla podkreślenia znaczenia funduszy będących w dyspozycji LGD pokazane będą mocne strony ich wdrażania, w tym dokonane porównania LGD z wynikami innych grup (dane dotyczące zrealizowanych inwestycji przy wsparciu ze strony środków unijnych). Rozwój LGD podkreślany będzie również poprzez upowszechnianie licznych przykładów zrealizowanych lub realizowanych projektów oraz wynikających z nich korzyści dla różnych grup docelowych wraz z podawaniem do publicznej wiadomości wykazu beneficjentów, tytułów projektów i przyznanych im kwot dofinansowania. Treść komunikatów dostosowana będzie do prowadzonych działań promocyjnych: informacyjne – w ramach Kampanii Informacyjnej (KI) – tj. treści pozbawione emocji, czyli czysto fachowe i informacyjne – narzędzia: biuletyn, ulotki, dokumenty programowe, wizerunkowe – reklama na materiałach promocyjnych spójna z Systemem Identyfikacji Wizualnej, promująca styl, elegancję
i profesjonalizm oraz perswazyjne – wszelkie reklamy w telewizji lokalnej, radiowe, prasowe, na plakatach. Pełny komunikat emitowany podczas rozmowy w radio, wywiadu w telewizji, czy w postaci wręczonej ulotki powinien zawierać poniższe elementy składowe – treści: jednoznaczne oznaczenia organizatorów (czytelne logo lub nazwa LGD, Unii Europejskiej, PROW 2014-2020, odniesienie do strony internetowej LGD i SW wskazanie głównych grup docelowych z przykładowymi, możliwymi do realizacji projektów, podkreślenie, że aplikowanie o środki wsparcia jest proste oraz wskazanie przykładowego zakończonego projektu jako dobrego przykładu.

Grupy docelowe działań PK  

W procesie komunikacji wyróżnić należy trzy podstawowe poziomy: wnioskodawcy i potencjalni beneficjenci środków dostępnych w LSR, grupy osób defaworyzowanych oraz ogół mieszkańców obszaru LSR. Z szerokiej grupy ogółu mieszkańców wyodrębnione zostaną podgrupy osób zaliczonych do grup defaworyzowanych (Szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem osób zidentyfikowanych zaliczonych do grupy defaworyzowanej znajduje się w Rozdziale I LSR. Charakterystyka LGD).

Beneficjenci (wnioskodawcy) – ta grupa dzielić się będzie na dwie części – potencjalnych beneficjentów (potencjalnych projektodawców) oraz beneficjentów (projektodawców), którzy już realizują projekty dofinansowane ze środków dostępnych w LSR: Komunikat najbardziej rozbudowany i specjalistyczny, a jednocześnie istotnie aktywizujący, motywujący, pobudzający do działania. Potencjalni beneficjenci środka Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (w tym koszty bieżące i aktywizacja) – to do nich kierowana będzie większość działań komunikacyjnych. Informacja kierowana do tych grup powinna mieć przede wszystkim charakter motywujący do składania wniosków. Ogół mieszkańców obszaru LSR  – w nim kumulują się efekty komunikacyjne działań i zachowań wszystkich grup interesariuszy środków wsparcia dostępnych w LSR. Wizerunek LGD w oczach społeczeństwa, wspierany przez media, decyduje o pozytywnym lub nieprzychylnym klimacie społecznym wokół środków dostępnych w ramach PROW 2014-2020, , ale również do mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów
i organizacji pozarządowych. Ponadto działania komunikacyjne adresowane będą również do: mediów lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji zaangażowanych we wdrażanie LSR, decydentów i liderów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych (artyści, kościoły i związki wyznaniowe, sportowcy itp.).

Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu

Planowana ewaluacja PK oraz sprawozdawczość z prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki szczegółowo opisane w PK. Ocena efektywności działań Planu Komunikacji opierać będzie się na ocenie poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu, dokonywanych m. in. za pomocą pretestingu, badań ilościowych i jakościowych oraz analizy opinii zamieszczanych w mediach, opinii przedstawianych na spotkaniach z wnioskodawcami oraz ankiet satysfakcji zbieranych po realizacji szkoleń, warsztatów itp. Zaplanowane zostało gromadzenie kwartalnych raportów z realizacji działań informacyjno – promocyjnych PK i prezentacja wyników na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie realizacji LSR. W PK przewidziane są działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających informacji i doradztwa (pracownicy biura LGD), przykładowo w zakresie komunikacji interpersonalnej bądź zmian
w przepisach dotyczących zasad wsparcia. Informacje zbierane będą podczas działań informacyjnych o zasadach
i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej wdrożone zostaną następujące środki zaradcze:

ZAGROŻENIE

ŚRODKI ZARADCZE

Różnorodność adresatów komunikatów (grupy docelowe Planu Komunikacji), co może prowadzić do trudności w komunikacji

Wprowadzenie jasnych zasad podziału pomiędzy działaniami typowo promocyjnymi i aktywizującymi LGD a informacyjnymi i doradczymi realizowanymi przez biuro LGD bądź podmioty działające na rzecz LGD.

Brak zaufania do instytucji wdrażającej LSR (LGD oraz Samorząd Województwa) i przekonanie o ich niedostępności

Spotkania informacyjne dla beneficjentów. Okresowe spotkania LGD z Samorządem Województwa i rekomendacje sieci LGD z regionu

Wykorzystywanie kwestii funduszy do celów politycznych

Wzajemna kontrola członków stowarzyszenia, w tym JST zaangażowanych w realizację LSR

Brak zrozumienia przekazu przez mieszkańców, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Formułowanie komunikatów w sposób spójny i przejrzysty. Okresowa analiza czytelności i przejrzystości przekazywanych informacji za pomocą dostępnych narzędzi (analiza indeks czytelność (mglistości) FOG) i opinie adresatów przekazu (badania ankietowe).

Wyniki działań realizowanych w ramach PK będą upubliczniane za pomocą internetowych środków przekazu. Raporty
i zestawienia będą na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej LGD jak również na stronach poszczególnych gmin członkowskich LGD. Na stronach gmin członkowskich zamieszczany będzie komunikat odsyłający odbiorców do strony internetowej LGD. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się efektami działań przewidzianych w PK. Łącznie na działania Planu Komunikacji LGD zamierza przeznaczyć całość dostępnych środków na Aktywizację LGD w kwocie 397 500 zł.

 

TABELA 12  ZAKŁADANE WSKAŹNIKI W OPARCIU O PLANOWANY BUDŻET PLANU KOMUNIKACJI (FINANSOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE

I AKTYWIZACJI) ORAZ PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Termin
Cel komunikacji
Nazwa działania
Adresaci działania(grupy docelowe)
Środki przekazu
Wskaźniki
Budżet
Planowane efekty
I półrocze 2016r.
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR
Kampania informacyjna  nt. głównych założeń i planowanych efektów LSR na lata 2014 - 2020
 
wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz Organizacje pozarządowe i mieszkańcy oraz grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR
 
artykuły i informacje w prasie lokalnej
2 artykuły w prasie lokalnej
32 500,00
Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości ubiegania się o pomoc finansową na realizację operacji,  udzielenie inf. o  procedurze udzielania wsparcia. Dotarcie z informacją do gr. defaworyzowanych. Poszerzenie wiedzy mieszkańców obszaru na temat LSR i planowanych przedsięwzięć
ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK, GOPS, PUP), skierowane także do grup defaworyzowanych
20 ogłoszeń w siedzibach instytucji publicznych
spotkania informacyjne
14 spotkań informacyjnych / 225 uczestników spotkań
informacje na stronach www LGD-FPG, gmin członkowskich i partnerów
20 informacji na stronach www LGD-FPG, gmin członkowskich i partnerów
doradztwo dla potencjalnych beneficjentów
60 godzin doradczych
II półrocze 2016,
i w każdym półroczu lat 2017- 2020
Uzyskanie opinii mieszkańców, potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych na temat  LSR, jej głównych celów, kryteriów przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR
Kampania informacyjna na temat planowanych i zrealizowanych efektów LSR - informacja zwrotna
odbiorcy działań i społeczność lokalna z
obszaru LGD
 
 
93 000,00
Zwrot ankiet na poziomie 30% . Otrzymanie zbiorczej opinii na temat LSR, w tym od grup defaworyzowanych. Propozycje zmian w LSR i kryteriach
zbieranie opinii podczas imprez na obszarze działania
10 imprez
ankiety na stronach internetowych
200 ankiet zebranych
doradztwo w punktach konsultacyjnych i biurze LGD
200 opinii
II półrocze 2016r. oraz w każdym półroczu 2017, 2018, 2019, 2020
Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny  operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD
Spotkania informacyjne, warsztatowe i szkolenia nt. LSR, zasad
oceniania i wyboru operacji
potencjalni wnioskodawcy przedsiębiorcy, rolnicy, jst, organizacje pozarządowe i mieszkańcy oraz gr. defowaryzowane
spotkania informacyjne i  szkolenia
14 spotkań i szkoleń
93 000,00
Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD. Dotarcie z informacją do grup defaworyzowanych.
 
ulotka informacyjna
10 000 rozdysponowanych ulotek
informacje na stronach www
50 ogłoszeń na stronach internetowych
I półrocze 2017r. -  II półrocze 2020 - działanie ciągłe
Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy szkoleniowo – doradczej świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzania ewentualnych korekt w tym zakresie
Badanie satysfakcji
wnioskodawców LGD dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD w zakresie aplikowania o środki finansowe  w ramach LSR
Wnioskodawcy operacji w ramach LSR oraz grupy defowaryzowane
ankiety w wersji elektronicznej zamieszczane na stronie www oraz rozsyłane na adresy email wnioskodawców, ankiety
ankiety rozesłane do min. 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów)
4000,00
zwrot ankiet na poziomie min. 30%
II półrocze 2018r.
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR po zmianach, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR
Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR po zmianach oraz możliwościach aplikowania
 
wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, gr. defaworyzowane
 
artykuły w prasie lokalnej oraz na stronach www i portalach
2 artykuły
25 000,00
Ponowne poinformowanie beneficjentów o możliwości ubiegania się o pomoc finansową na realizację operacji. Dotarcie z informacją do gr. defaworyzowanych. Poszerzenie wiedzy mieszkańców obszaru na temat LSR i planowanych przedsięwzięć po ewentualnych zmianach.
Spotkania
2 spotkania
konsultacje i doradztwo świadczone przez biuro
60 godzin doradztwa
ogłoszenie do grup defaworyzowanych w PUP, OPS, OWES
30 ogłoszeń w instytucjach publicznych
I półrocze 2019r.
Poinformowanie
mieszkańców i środowisk lokalnych o  efektach  realizacji LSR do 2018r.
 
 
Kampania informacyjna nt. zrealizowanych celów i przedsięwzięć do 2018r. i zadań na kolejna lata
wszyscy mieszkańcy obszaru LGD
 
Artykuły, wywiady w prasie lokalnej oraz innych mediach
2 artykuły, wywiady
35 000,00
Wzrost liczby osób poinformowanych o efektach LSR. Zwrot ankiet na poziomie 10%
eventy i imprezy
2 eventy i imprezy
Broszury informacyjne
1000 wydanych broszur
I półrocze 2019 – II półrocze 2020 - praca ciągła
Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny  operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD w kolejnych latach okresu programowego
Warsztaty i szkolenia nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD
 
potencjalni wnioskodawcy, w tym grupy defaworyzowane
prezentacje i materiały informacyjno – szkoleniowe,
 
4 warsztaty/szkolenia
25 000,00
Wzrost liczby, którzy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu   przygotowywania wniosków i kryteriów ocen stosowanych   przez organ decyzyjny LGD
 
ulotki informacyjne
2000 ulotek
I półrocze 2019 – II półrocze 2021
Informacja zwrotna na temat efektów wdrażania LSR
Monitorowanie realizacji założeń i celów LSR w tym ewaluacja zlecona
wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR
 
ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email wnioskodawców,
ankiety rozesłane do
min. 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów)
30 000,00
zwrot ankiet na poziomie min. 30%;   publikacja wyników badań na stronie LGD
badanie ewaluacyjne
2  badania
II półrocze
2021
 
Poinformowanie środowisk lokalnych i mieszkańców o efektach LSR
 
Kampania informacyjna o   efektach  LSR na lata 2014-2020
wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR
 
artykuły w prasie lokalnej
2 artykuły
60 000,00
Wzrost liczby odbiorców poinformowanych o efektach LSR i Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
eventy i imprezy
2 eventy i imprezy
Broszury i ulotki
7000 ulotek i broszur
Publikacje
1500 publikacji o efektach realizacji LSR

 


[1] Zobacz. Wyniki badania CAWI z mieszkańcami obszaru LSR, N=192