Drukuj


ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

 

L.p.

 

 

Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji

   

 

Koszt (zł)

   

 

I.

 

 

Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii *

 

2 252 500,00

 

II.

 

 

Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków**

   

397 500,00

 

Razem

 

 

2 650 000, 00

 

rt. 35 ust. 1,pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

**Art. 35 ust.1,pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR