Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...


1. Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP_413_MP/8z), który został wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 44/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów

„Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1)."
 
2. Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta (WoPP_413_MP_WN/4/z), który został wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 50/2013 z dnia 10 września 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz sposobu udostępniania formularza wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 4z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r

 

W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.
Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).
W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku, gdy do 30 maja 2014 r. nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Wszystkie wymienione wyżej formularze dostępne są na stronie www.prow.mazovia.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod linkiem http://www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/wdrazanie_programu/dokumenty_do_pobrania.html.