Drukuj

Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, mogą zgłaszać chęć udziału w kolejnej edycji programu „Youngster”, która będzie realizowana w roku szkolnym 2013/14. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach, poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.


Zgłoszenia do nowej edycji do 22 marca 2013.
Do programu mogą przystąpić zainteresowane gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, które w określonym przez Fundusz terminie prześlą deklarację przystąpienia do programu. W pierwszej kolejności udział jest proponowany gminom już uczestniczącym w programie, a następnie – w miarę posiadanych przez Fundusz środków finansowych – gminom pozostałym. Przystępując do programu „Youngster” w formule PLUS gmina zobowiązuje się m.in. do partycypowania w kosztach wynagrodzenia nauczyciela/li w wysokości 50% kosztów tego wynagrodzenia, zapewnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zorganizowania dowozu dla uczniów po zajęciach. Udział w programie można zgłaszać, wypełniając stosowny formularz, który należy przesłać na adres Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa.
Więcej informacji na stronie http://youngster.pl/