Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:

 • co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
 • związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).

Projekty dotyczyć będą:
 1. opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym:
 2. opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;
 3. przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć następujących zagadnień:

a. na poziomie strategii całościowych lub sektorowych:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • lokalny rynek pracy;
 • zadania oświatowo-edukacyjne (w szczególności analiza rynku pracy pod kątem potrzeb systemu edukacji na poziomie powiat/ gmina);
 • polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową);
 • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;
 • problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji.

b. partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne;

c. infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów;

d. inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

Finansowanie projektów

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550 000 euro. Wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania projektu ze środków własnych w kwocie odpowiadającej co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Operator zastrzega sobie prawo do przyznania wsparcia w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca, zgodnie z rekomendacjami ekspertów oceniających/ Komitetu ds. Wyboru Projektów.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu do 5 kwietnia 2013 roku, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.eog.gov.pl